10. Các Thầy Trường Đại học Kiến trúc và các diễn giả từ PMI Vietnam Chapter chụp hình lưu niệm