2. Thầy Trương Quang Thành – Trưởng Khoa XD phát biểu khai mac