5b. Ms. Lâm Thu Nguyên với phần trình bày của minh