[Online] Sự kiện PMI Chapter Xchange lần thứ 4 năm 2024!

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

[Online] Sự kiện PMI Chapter Xchange lần thứ 4 năm 2024!

Tháng Năm 17 @ 9:00 chiều - 11:00 chiều UTC+7

[English version below]
[Online] Sự kiện PMI Chapter Xchange lần thứ 4 năm 2024!
Ngày & giờ diễn ra sự kiện: Ngày 17 tháng 5 năm 2024 19:30 IST (theo múi giờ GMT +5:30).
Chủ đề: Người quản lý dự án với tư cách là nhà lãnh đạo chiến lược.
Ngôn ngữ: Tiếng Anh.
Đăng ký tại đây https://events.teams.microsoft.com/event/57656183-4f24-4462-92a5-343fdac106a2@d56e25eb-9625-491a-bc81-eaba00331396
Hãy cùng chúng tôi tham gia một cuộc thảo luận kích thích tư duy khi chúng tôi cùng nhau phân tích trả lời câu hỏi quan trọng: Vai trò của PM với tư cách là Nhà lãnh đạo chiến lược là gì?
Sự kiện này dành cho tất cả mọi người, bất kể kinh nghiệm hoặc chuyên môn của bạn trong quản lý dự án. PMI Vietnam khuyến khích các bạn tham gia cùng chúng tôi để có cuộc thảo luận thú vị và đầy thông tin này.
Đặc biệt, sự kiện sẽ chính thức đánh dấu sự tham gia của PMI Vietnam Chapter vào cộng đồng PMI Chapter Xchange. Chủ tịch Đặng Ngọc Hòa sẽ dành 5 phút để giới thiệu về PMI Vietnam Chapter và các hoạt động của Chapter.
Về chủ đề của sự kiện:
Các nhà quản lý dự án đóng vai trò là trụ cột trong việc thực hiện dự án, điều phối các phần phức tạp của dự án như các mốc thời gian, nguồn lực và mục tiêu. Nhưng ngoài lĩnh vực chuyên môn quản lý dự án là một cấp độ lãnh đạo cao hơn – cấp độ của người có tầm nhìn chiến lược. Với vai trò nâng cao này, người quản lý dự án vượt qua cơ chế phân công nhiệm vụ đơn thuần và theo dõi tiến độ để trở thành kiến trúc sư cho sự thành công của tổ chức.
Trọng tâm của lãnh đạo chiến lược là sự hiểu biết sâu sắc về bối cảnh rộng lớn hơn trong đó các dự án hoạt động. Người quản lý dự án phải có nhận thức sâu sắc về xu hướng của ngành, động lực thị trường và bối cảnh cạnh tranh. Được trang bị kiến thức này, họ có thể vạch ra một lộ trình phù hợp giữa các mục tiêu của dự án với các mục tiêu kinh doanh tổng thể, đảm bảo rằng mọi nhiệm vụ được thực hiện đều đóng góp một cách có ý nghĩa vào lợi nhuận của tổ chức.
Về bản chất, những người quản lý dự án đảm nhận vai trò lãnh đạo chiến lược sẽ vượt qua giới hạn chức danh công việc của mình để trở thành chất xúc tác cho sự chuyển đổi tổ chức. Họ điều hướng sự phức tạp của bối cảnh kinh doanh hiện đại bằng trí tuệ và tầm nhìn xa, hướng dẫn nhóm của mình hướng tới một tương lai tràn đầy khả năng và hứa hẹn.
Đây là sự kiện online nằm trong chuỗi các sự kiện của PMI Chapter Xchange, có sự hợp tác giữa 30 Chapter của PMI, với vai trò điều phối chính của PMI Mumbai Chapter (Ấn Độ) và các Chapter: Hà Lan, Nam Phi, Sri Lanka, Phoenix (USA), New Zealand, Zimbabwe, Indonesia, Gujarat (Ấn Độ), Lima Peru, Southern Alberta (Canada), Sao Paulo (Brazil) , Kenya, Ghana, Hy Lạp, Puget Sound (USA), Ba Lan, Alaska (USA), Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), Bangladesh, Nigeria, Cameroon, Luxembourg, Thổ Nhĩ Kỳ, Jalisco (Mexico), Đài Bắc; Madrid (Tây Ban Nha), Malaysia, Việt Nam và Mông Cổ!
Các Chapter là quan sát viên: PMI Guayas (Ecuador), và PMI Galicia (Tây Ban Nha).

[English version]
[Online] 4th PMI Chapter Xchange Event of 2024.
We are pleased to announce the 4th PMI Chapter Xchange Event of 2024.
Date and Time: May 17, 2024 19:30 IST ( GMT +5:30)
Topic – Project Managers as Strategic Leaders.
Register here https://lnkd.in/dipi8yzr
Join us for a thought-provoking panel discussion as we explore the critical question: What is the role of PM as Strategic leader?
This event is open to everyone, regardless of your experience or expertise in project management. We encourage you to join us for this exciting and informative discussion.
In particular, the event will officially mark PMI Vietnam Chapter’s participation in the PMI Chapter Xchange community. President Hoa Dang will spend five minutes introducing PMI Vietnam Chapter and its activities.
About the topic:
Project managers serve as the linchpins of project execution, orchestrating the intricate dance of timelines, resources, and objectives. But beyond the tactical realm lies a higher plane of leadership — that of the strategic visionary. In this elevated role, project managers transcend the mere mechanics of task delegation and progress tracking to become architects of organizational success.
At the heart of strategic leadership is a deep understanding of the broader context in which projects operate. Project managers must possess a keen awareness of industry trends, market dynamics, and competitive landscapes. Armed with this knowledge, they can chart a course that aligns project objectives with overarching business goals, ensuring that every task undertaken contributes meaningfully to the organization’s bottom line.
In essence, project managers who embrace their role as strategic leaders transcend the confines of their job titles to become catalysts for organizational transformation. They navigate the complexities of the modern business landscape with wisdom and foresight, guiding their teams toward a future filled with possibility and promise.
This is a #pmichapterXchange collaborative event of 30-way collaboration between the PMI Chapters of; Mumbai, Netherlands, South Africa, Sri Lanka, Phoenix, New Zealand, Zimbabwe, Indonesia, Gujarat, Lima Peru, Southern Alberta, Sao Paulo, Kenya, Ghana, Greece, Puget Sound, Poland, Alaska, United Arab Emirates, Bangladesh, Nigeria, Cameroon, Luxembourg, Turkiye, PMI Jalisco, PMI Taipei; Madrid Spain; PMI Malaysia, PMI Vietnam and PMI Mangolia!
In discussion with, PMI Guayas and PMI Galicia.
#PMIChapterXchange #PMIcXpS5E4
#pmichapterXchange season 5 event 4 #PMIcXpS5E4
#theXchangeEffect
PMI Mumbai Chapter
PMI Luxembourg Chapter
PMI Indonesia Chapter
PMI Mongolia Chapter
PMI Cameroon Chapter
Puget Sound PMI – NW Chapter of Project Management Institute
PMI Hong Kong Chapter

Details

Date:
Tháng Năm 17
Time:
9:00 chiều - 11:00 chiều UTC+7
Event Category:

Organizer

PMI Vietnam Chapter