Building Strong Working Relationships in Turbulent IT Projects: A New Manager’s Approach

[English caption below]
 

Xây dựng mối quan hệ làm việc bền chặt trong các dự án công nghệ thông tin đầy sóng gió: Cách tiếp cận của người quản lý mới

[Sự kiện online]
 
Sự kiện sẽ bao gồm nhiều chủ đề có giá trị, bao gồm:
– Tổng quan về những thay đổi trong môi trường kinh doanh và quản lý dự án
– Những thách thức mà các nhà quản lý phải đối mặt
– Tại sao quản lý các mối quan hệ tại nơi làm việc lại quan trọng hơn bao giờ hết
– Cách để các nhà quản lý xây dựng mối quan hệ trong công việc
– Quản lý quan hệ với các bên liên quan
– Cách quản lý rủi ro và thích ứng với sự không chắc chắn
– Nghiên cứu trường hợp thành công
Sự kiện này là một cơ hội tuyệt vời để học hỏi từ các chuyên gia trong lĩnh vực này và thu được những hiểu biết có giá trị về việc xây dựng mối quan hệ làm việc bền chặt trong các dự án CNTT đầy sóng gió.
 
Về diễn giả: 
Phạm Anh Đới là chuyên gia đổi mới quản trị tại Việt Nam. Ông góp phần đổi mới quản trị thông qua tư vấn, đào tạo và huấn luyện quản trị linh hoạt (Agile) cũng như phát triển lãnh đạo hiền minh (Wise Leadership) một phần ở các doanh nghiệp công nghệ mà phần lớn tại các ngân hàng, doanh nghiệp thương mại dịch vụ và sản xuất. Hiệu thời ông đang điều hành Học viện Agile, dự án xây dựng Đại học chính quy chất lượng cao và quy mô lớn của Agilead cũng như tham gia HĐQT tại một số doanh nghiệp trong linh vực đổi mới sáng tạo.
 
[English version]
 
[ONLINE EVENT] – Building Strong Working Relationships in Turbulent IT Projects: A New Manager’s Approach
The event will cover a range of valuable topics, including:
– An overview of the changes in the business environment and project management
– The challenges faced by managers
– Why managing relationships in the workplace is more important than ever
– Ways for managers to build relationships at work
– Relationship management with stakeholders
– How to manage risk and adapt to uncertainty
– Successful case study research
This event is a great opportunity to learn from experts in the field and gain valuable insights into building strong working relationships in turbulent IT projects. We invite all members of the PMI Vietnam Chapter to attend and participate in this exciting event.
 
FORMAT: Virtual
Time: 20:00 – 21:30 on May 24 2023
Language: Vietnamese

—-
SPEAKER INFO:

Pham Anh Doi is a management innovation expert in Vietnam. He contributes to management innovation through consulting, training and coaching agile management (Agile) as well as developing Wise Leadership, partly in technology enterprises, but mostly in banks. goods, service trade and manufacturing enterprises. During his time, he was managing Agile Academy, Agilead’s large-scale and high-quality formal university construction project, as well as serving on the Board of Directors at a number of enterprises in the field of innovation.