[Recap Offline Event] NAVIGATING RISK MANAGEMENT, EFFECTIVE COMMUNICATION, AND AECIS INNOVATION on 28 Oct 2023

 

[RECAP – Offline Event on 28 Oct 2023]

[English below]

KIỂM SOÁT RỦI RO – NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIAO TIẾP – GIẢI PHÁP QLDA AECIS

Ngày 28/10/2023, đã diễn ra sự kiện offline với chủ đề Kiểm soát rủi ro – Nâng cao hiệu quả giao tiếp – Giải pháp QLDA AECIS do PMI Vietnam Chapter phối hợp tổ chức cùng 9PMP International, với sự tài trợ địa điểm của The Sentry.

Mở đầu, diễn giả đến từ PMI Vietnam Chapter, Mr. Mai Quốc Khánh đã chia sẻ các nguyên tắc lập kế hoạch quản lý, theo dõi, kiểm soát rủi ro cùng những kinh nghiệm thực tế trong quá trình ông đã thực hiện các dự án.

Chia sẻ về quản lý giao tiếp trong quá trình thực hiện dự án, Ms. Lâm Thu Nguyên, PP Team – PMI Vietnam Chapter, Atoha Trainer, cho biết giao tiếp là một kỹ năng rất quan trọng đối với người QLDA xây dựng,  giao tiếp là một kỹ năng rất quan trọng, vì họ dành khoảng 90% thời gian để giải quyết các vấn đề liên quan đến giao tiếp. Do đó, quản lý giao tiếp tốt là yếu tố hàng đầu để quản lý dự án thành công. Ms. Nguyên còn chia sẻ tổng quan về quản lý giao tiếp theo PMI, những thách thức về giao tiếp, và cách thức tăng cường giao tiếp hiệu quả trong các dự án xây dựng.

Khán giả cũng có những chis sẻ thực tế về quản lý rủi ro và giao tiếp trong công việc của mình.

Mr. Nguyễn Tín Lãng – Founder AECIS đã giới thiệu một nền tảng mà ông và cộng sự đã phát triển thành công trong những năm qua, giúp việc điều hành, theo dõi, kiểm soát các công tác liên quan đến dự án được thuận lợi.

Bài trình bày của các diễn giả thu hút nhiều câu hỏi của khán giả. Chương trình đã phải kéo dài hơn thời gian dự kiến, do có nhiều câu hỏi đáp thú vị.

Bên dưới là một số hình ảnh tại sự kiện:

[English version]

[RECAP] NAVIGATING RISK MANAGEMENT, EFFECTIVE COMMUNICATION, AND AECIS INNOVATION

On October 28, 2023, there was an offline event “Navigating Risks Management, Effective Communication and AECIS Innovation, jointly organized by PMI Vietnam Chapter and 9PMP, with venue sponsors: The Sentry.

At the beginning, the speaker from PMI Vietnam Chapter, Mr. Mai Quoc Khanh shared the principles of management planning, monitoring, and risk control as well as practical experiences during his implementation of projects.

Sharing about communication management during running construction projects, Ms. Lam Thu Nguyen – PP Team – PMI Vietnam Chapter, Atoha Trainer emphasized that communication is a very important skill for construction project managers, as they spend about 90 percent of their time dealing with communication-related issues. Hence, good communication management is the leading factor in successful project management. Ms. Nguyen also briefed about overview of Communication Management as per PMI standards, shared communication challenges in construction projects and how to improve and enhance communication.

The audience also shared their practices of risk management and communication in their work.

 Mr. Nguyen Tin Lang – Founder of AECIS introduced a platform that he and his colleagues have successfully developed over the years, making it convenient to operate, monitor, and control project-related work.

The speakers’ presentations attracted many questions from the audience. The program had to last longer than expected because there were many interesting questions and answers.

Some photos taken at the event: